Master franchise konference 2014

Master franchise konference 2014

Vstup pre partnerov


Zabudnuté heslo

Reklama:

 

                                                                                                                                

Mezinárodná výstava

                                                                                                          

                                                                                               

  

                                                                                           

Franchise ponuky

Hľadať v ponukách

Doporučte nás!

Odoslaním e-mailu doporučíte aktuálnu stránku, na ktorej sa práve nachádzate.
Ďakujeme, že nás doporučíte!

Informácie o franchise novinkách mailom do Vašej schránky

Zaregistrujte sa a získate ZDARMA PDF dokument SPRIEVODCA: ÚVOD DO FRANCHISINGU! Registrovaní čitatelia získajú informácie o podnikateľských príležitostiach V PREDSTIHU.
Meno:
Priezvisko:
E-mail:
Odhlásiť sa budete môcť kedykoľvek jedným kliknutím.
JUDr. Martin Varga: Pocíti franchising credit-crunch? E-mail
Prečítajte si: Credit-crunch ako dôsledok svetovej finančnej krízy, Programy financovania franchisingu v Českej a Slovenskej republike a Financovanie franchisingu v období krízy

JUDr. Varga MartinMartin Varga sa venuje franchisingu od roku 2005. Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach (abs. 2004 Mgr., 2006 JUDr.).

Advokátom je od roku 2008 a špecializuje sa na korporátne právo, procesné právo a franchising. V oblasti franchisingu sa aktívne venuje publikačnej a prednáškovej činnosti. Franchisingové právo je zároveň predmetom jeho postgraduálneho štúdia.Od roku 2009 je členom Českej asociácie manažérov.

Martin Varga pôsobí v advokátskej kancelárii HÁJEK ZRZAVECKÝ, ktorá sa v roku 2008 ako jedna z mála advokátskych kancelárií stala členom Českej asociácie franchisingu.

Advokátska kancelária HÁJEK ZRZAVECKÝ poskytuje komplexný právny servis v oblasti franchisingového práva v Českej republike a v spolupráci s advokátskou kanceláriou Illeš & Šimčák na území Slovenské republiky. V oblasti franchisingového poradenstva obe kancelárie spolupracujú s webovým portálom www.franchiseportal.sk a pani Ing. Monikou Jakubeczovou.

 

  • Credit-crunch ako dôsledok svetovej finančnej krízy

Základnou otázkou nielen franchisingového, ale akéhokoľvek podnikateľského konceptu je nepochybne otázka financovania. Vo svetle aktuálnej svetovej ekonomickej situácie, keď banky znižujú objem poskytovaných úverov a sprísňujú pravidlá pre ich získanie, sa javí táto otázka ešte dôležitejšou.

Fenomén credit crunch - teda zníženej úverovej schopnosti bánk, bol naposledy v Českej republike zaznamenaný pred desiatimi rokmi (po roku 1997). Oficiálna deklarácia slovenských a českých bank znie, že situácia nie je kritická a banky proklamujú, že majú v portfóliu predovšetkým tzv. „neinfikované pohľadávky“.

Faktom ale zostává, že úverová politika národných (i svetových) bánk sa v dôsledku krízy radikálne prehodnocuje a mení, čo sa zrejme prejaví sprísnením pravidiel pre poskytovanie úverov. Navyše, za jednu z primárnych príčin prebiehajúcej svetovej krízy sa obecne považuje práve špatná úverová politika bánk, ktorá vyústila do krachu tzv. veľkej päťky v čele s Lehman Brothers Bank.

  • Programy financovania franchisingu v Českej a Slovenskej republike

Na Slovensku sa financovaniu franchisingu zatiaľ venuje len jediná banka. Analogická situácia je v Českej republike, kde špeciálny franchisingový program ponúka tiež len jedna banka. Okrem toho v Českej republike ponúka financovanie franchisingu i jedno sporiteľné družstvo, avšak jeho reálny podiel na tomto trhu je zanedbateľný.

Dominantné postavenie bánk, ktoré sa franchisingu už venujú, je z pohľadu vytvárania zdravých konkurenčných síl na trhu nevyhovujúce. Pre rozvoj franchisingu a využitie pozitívnych vplyvov súťažného prostredia by podľa môjho názoru bolo prínosom, keby sa o oblasť franchisingu začali zaujímať i ďalšie banky a vytvorili špeciálne balíčky či programy na financovanie franchisingového podnikania.

Na financovanie franchisingového podnikania banky využívajú úverové a iné produkty. Štandardne môžu franchisanti využiť niekoľko typov úverov (bežný kontokorentný účet, investičný úver, revolvingový úver na obežné prostriedky, úver na prevádzkové a investičné potreby, úver na prechodný nedostatok finančných prostriedkov).

Na zaistenie úveru sa spravidla používajú bežné zaisťovacie inštrumenty, predovšetkým zmenka, vinkulácia životného poistenia, ručenie či záložné právo (k hnuteľným veciam, nehnuteľnostiam alebo pohľadávkam).

  • Financovanie franchisingu v období krízy

Napriek proklamáciám bánk, že kríza sa ich priamo negatívne nedotýka, nemožno predvídať, nakoľko budú banky po dobu trvania krízy ochotné poskytovať franchisingovým systémom úvery.

Dnes je už možno s istotou povedať, že credit-crunch obecne český i slovenský bankový trh zasiahol a pravdepodobne sa prejaví i na ochote bánk poskytovať úvery franchisingovým projektom.

Obecne sa dá povedať, že na poskytovanie úverov franchisingovým systémom bude pravdepodobne platiť to, čo bude platiť i na každé iné podnikanie - teda bude treba predložiť kvalitný podnikateľský projekt a obchodný plán (kde obchodné meno franchisora nepochybne zohrá veľkú úlohu) a bude kladený väčší dôraz na spolufinancovanie z vlastných zdrojov.

Pre banky je výhodou väčšia istota návratnosti úverových prostriedkov od franchisantov, ktorí budú podnikať podľa zavedeného obchodného plánu fungujúcich franchisorov, než od nanovo začínajúcich podnikateľov, u ktorých efektivita ich obchodného plánu nie je zaručená ani overená.

Je možné predpokladať, že špecifické rysy franchisingu budú dôvodom slabšieho dopadu credit-crunch bánk v oblasti financovania franchisingového podnikania než v oblasti financovania klasických podnikateľských projektov.

Z typických rysov a výhod, ktoré franchising prináša, je potreba spomenúť predovšetkým menšie podnikateľské riziko franchisantov pri podnikaní pod uznávanou značkou. Zo štatistiky vyplýva, že v priebehu prvého roku podnikateľskej činnosti krachujú klasickí podnikatelia 6x častejšie než franchisanti. Franchisanti môžu využívať zázemie vytvorené franchisorom, jeho služby v oblasti propagácie, servisu, vzdelávania, cenovej spolupráce apod.

Franchisant má tiež väčšiu šancu na získanie bankového úveru, keďže má v rukách prepracovaný a osvedčený obchodný plán a franchisingový manuál. Pokiaľ sa navyše jedná o franchisingový systém, ktorý už v minulosti s bankou spolupracoval, môže franchisant využiť výhody certifikátu banky udeleného franchisorovi.

Na druhej strane franchising prináša celý rad výhod i franchisorovi. Franchisor môže vďaka rozširovaniu svojho franchisingového konceptu rýchlejšie budovať svoju značku s minimálnym kapitálovým vkladom. Vytvorená sieť franchisantov mu zaisťuje stály príjem a odbytovú istotu.

Finančná kríza a ňou zapríčinené prepúšťanie pracovných síl navyše prinieslo franchisorom možnosť starostlivo si vybrať spomedzi ľudí, ktorí majú obchodnú skúsenosť či voľný kapitál, potenciálnych franchisantov, ktorí budú v budúcnosti najpravdepodobnejšie úspešní.

Vzhľadom k uvedenému je možné zhrnúť, že pri prísnejšom posudzovaní žiadostí o udelenie pôžičiek by franchisanti mohli byť v lepšom postavení než začínajúci bežní podnikatelia. Franchisanti majú väčšinou v rukách overený franchisingový manuál, prepracované finančné podklady a za sebou silného partnera a silnú značku.

Je pravdepodobné, že banky, a to obzvlášť v dobe finančnej krízy, budú preto ochotnejšie financovať franchisingových podnikateľov.

Do budúcnosti je ale nutné upozorniť taktiež na skutočnosť, že i banky sú podnikateľskými subjektmi a fungujú na rovnakých princípoch trhovej ekonomiky ako ostatní. Nie je teda pravdepodobné, že by poskytovanie podnikateľských úverov banky úplne ukončili.

Pravdepodobnejšie bude, že banky budú, ako je spomenuté vyššie, ad hoc prísnejšie posudzovať jednotlivé žiadosti o zaistenie financovania. Kríza môže zapríčiniť i opačný jav - zvýšenie konkurenčného boja v oblasti akvizícií klientov pre poskytovanie podnikateľských úverov. Príkladom môže byť najmladšia česká banka, mBank a jej posledné vyjadrenie na tému credit-crunch.


 
< Predch.   Ďalší >
Google
 
Franchiseportal.sk  © 2007-2008 Všetky práva vyhradené
 
Tvorba-webov.sk